'

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az Elitnet Kft. (6400 Kiskunhalas, Dugonics u. 22. Cégjegyzékszám: 03-09-116759) által üzemeltetett online cégkatalógus előfizetéses szolgáltatás használatára vonatkozó feltételeket. Az „Elfogadom a feltételeket” gombra való kattintással vagy a Megrendelő/Szerződés lap kitöltésével a Felhasználó a regisztráció során szerződést köt az Elitnet Kft. -vel, elfogadva a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Az Elitnet Kft. (a továbbiakban: HalasiCégek.hu) fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról a Halasi Cégek rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást az online szolgáltatásként használt cégkatalógos felülete, a HalasiCégek.hu által küldött hírlevél, vagy valamennyi felhasználónak, a profil oldalon megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja.

1. Szerződés tárgya

Az Elitnet Kft. a Felhasználó részére online cégkatalógus rendszert biztosít (továbbiakban HalasiCégek.hu), melyen Felhasználó bemutathatja cégét, szolgáltatását,termékeit, de értékesítést nem folytathat.

A HalasiCégek.hu által működtetett online cégkatalógus (HalasiCégek.hu) felhasználási joga azon jogi- és cselekvőképes személyek és gazdálkodó szervezetek számára érhetőek el, akik regisztrálnak a HalasiCégek.hu weboldalán. A regisztrációval vagy a Megrendelő lap kitöltésével a Felhasználó elismeri, hogy

  • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
  • gazdálkodó szervezet képviselője;
  • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A regisztráció vagy a Megrendelő lap kitöltése folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A HalasiCégek.hu, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a HalasiCégek.hu online felhasználásából kizárni.

2. Szerződés időtartama

Felek a szerződést határozatlan időre kötik, de minimum a Felhasználó által az előfizetés megrendelésekor választott előfizetői csomag időtartamára, legkevesebb 1 évre.

3. A szolgáltatás díja

3.1 A szolgáltatás előfizetési díjának fizetési módja

Megrendelés esetén az előfizetési díjat Felhasználó előre fizeti a HalasiCégek.hu számára. A befizetett összeget a HalasiCégek.hu tartja nyilván és Felhasználó számára előfizetési konstrukciójától függően biztosítja a rendszer használatát.

A fizetés történhet banki átutalással, illetve készpénzzel. A már befizetett előfizetési díjak a HalasiCégek.hu által nem visszatéríthetőek.

A fizetés kiegyenlítését (jóváírását) követő 2 munkanapon belül HalasiCégek.hu az előfizetésről elektronikus számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld el, majd a díjcsomagban meghatározott időtartamra és feltételekkel jóváhagyja az előfizetést, ezzel aktiválja a szolgáltatást. Az éles előfizetői időszak kezdete az aktiválás napja.

Amennyiben a HalasiCégek.hu az igényelt szolgáltatás létesítésére a banki jóváírást követő 15 napon belül technikai okok miatt nem képes, úgy erről Felhasználót írásban tájékoztatja. Az előfizetői csomagok, melyek a szolgáltatás időtartamát, díját, a használható funkciókat határozzák meg. A HalasiCégek.hu fenntartja a jogot a szolgáltatás díjainak nem visszamenő jelleggel történő megváltoztatására.

Banki átutalás esetén HalasiCégek.hu a Felhasználó számára az érvényes előfizetési időszakának lejárta előtt 8 nappal díjbekérőt állít ki a soron következő időszakról az aktuális előfizetési konstrukció alapján, mely díjbekérőt a Felhasználó által megadott email címre küld ki. Ezen díjbekérő által meghatározott összeget Felhasználó 8 napon belül köteles a HalasiCégek.hu bankszámlájára átutalni. A HalasiCégek.hu az összeg kiegyenlítését követő 2 munkanapon belül elektronikus számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld el.

Felhasználó a befizetést Forintban végzi a HalasiCégek.hu számlájára. A HalasiCégek.hu a szolgáltatás üzemeltetése során az árakat normál, rendeltetésszerű felhasználás mellett tudja biztosítani. Normál, rendeltetésszerű felhasználás alatt érti többek között az átlagosan maximum napi 5 000 egyedi oldallátogatást

A HalasiCégek.hu fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza, amennyiben Megrendelő nem fizette be az esedékes bérleti díjakat. A HalasiCégek.hu előfizetési díjak a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendőek.

3.3. Előfizetői csomagok

A pontos előfizetői csomagok és a bennük szereplő funkciók és korlátozások listája megtekinthető a www.halasicegek.hu címen. A HalasiCégek.hu fenntartja a jogot ezen funkciók és korlátozások egyoldalú módosítására. Az éves csomag számlázása 365 naponta történik.

4. A HalasiCégek.hu kötelezettségei

A HalasiCégek.hu a Felhasználó számára biztosítja jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott online cégkatalógusba megjelentethető tartalmak megjelenítésének jogát.

Amennyiben a HalasiCégek.hu a Felhasználónak gondatlanul kárt okoz – figyelemmel jelen szolgáltatás jellegére – a HalasiCégek.hu felelőssége, hogy amennyiben Felhasználó az elvárható gondossággal járt el (például, de nem kimerítően: megfelelő folyamatos adatmentésről gondoskodott, a rendszer-hozzáférési jogosultságokat megfelelően szabályozta, bekövetkezett kár esetén elvárható gondossággal járt el a kárenyhítés során), úgy a HalasiCégek.hu köteles az eredeti állapot visszaállításához, továbbá a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, amelyért díjazást nem számíthat fel.

Amennyiben Felhasználó késedelmes információszolgáltatása, vagy más okok miatt a HalasiCégek.hu – saját befolyásán kívül eső körülmény következtében – az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást, nem tudja tartani, a HalasiCégek.hu köteles erről haladéktalanul tájékoztatni Felhasználót.

A HalasiCégek.hu köteles haladéktalanul értesíteni a Felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség a HalasiCégek.hu-t terheli.

Teljesítés során a HalasiCégek.hu alvállalkozót vehet igénybe. Alvállalkozó bevonásának feltételei:

Alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el;
A HalasiCégek.hu gondoskodik róla, hogy alvállalkozója a HalasiCégek.hu által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik.

Jelen szerződés teljesítése során a HalasiCégek.hu-nak nem feladata Felhasználó hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.

5. Felhasználó kötelezettségei

Felhasználó köteles a HalasiCégek.hu szerződésszerű teljesítését elfogadni és a teljesítés után járó díjat a HalasiCégek.hu-nak megfizetni. Felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést HalasiCégek.hu részére biztosítani.

Felhasználóhoz tartozó aloldal, felrögzítése, adminisztrálása minden esetben a HalasiCégek.hu feladata. A Felhasználó aloldalát található adatok és szolgáltatások valódiságával kapcsolatban kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

6. A megjelenítés feltételei

Felhasználó befizette az aktuális szolgáltatási díjakat, a HalasiCégek.hu felé lejárt tartozása nincs.

Támogatott böngészők, és azok verziói:

Internet Explorer 8+
Mozilla Firefox 22+
Google Chrome 27+
Opera 15+
Safari 5+ (Windows rendszeren)
Android Browser Android 2.3+
Google Chrome for Android 27+
Opera Mobile Browser 12.1+
Apple iPad Safari 6+ (Mac OS X)
Apple OS X Safari 6+

Amennyiben a felhasználó az előbbiekben felsorolt böngészők verzióinál korábbiban tapasztal hibát, úgy azt a HalasiCégek.hu nem köteles javítani. A hiba megoldására a böngésző verziójának frissítése javasolt.

7. Rendelkezésre állás

A HalasiCégek.hu garantálja, az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 3,65 nap leállási lehetőséget biztosít a HalasiCégek.hu szolgáltatása számára, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt. Amennyiben a HalasiCégek.hu nem teljesíti a 99%-os rendelkezésre állási szintet, úgy minden további perc kiesésért cserébe 10 perc ingyenes szolgáltatás hosszabbítást ad cserébe.

8. Ügyfélszolgálat

Felhasználó és a HalasiCégek.hu közötti kapcsolattartás módja írásban történik, az info@halasicegek.hu cím és a Felhasználó megrendelés során megadott, e-mail cím között.

Hibajelentésre a www.halasicegek.hu címen található kapcsolat form használható. Hibabejelentés esetén a levél tartalmazza a hiba előfordulása alkalmával használt operációs rendszert, annak verziószámát, esetleges frissítéseinek adatait, a böngésző nevét és pontos verziószámát, a hiba előidézésének idejét, az addig tett lépéseket, valamint hogy a hiba mely URL címen tekinthető meg. Amennyiben szolgáltatás hibakódot is kiírt, az is szerepeljen a levélben.

A HalasiCégek.hu vállalja, hogy a következő feltételekkel a válaszidőket mindenkor betartja. A válaszidő onnantól számítandó, hogy azt a HalasiCégek.hu iktatta, de legkésőbb a feladást követő 24 órán belül.

9. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb.

10. Szerződés megszűnésének esetei

Felhasználó jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja külön indoklás nélkül.

A felmondás után a webáruház az előre kifizetett időszakig üzemel, majd inaktívvá válik. Ha a Felhasználó külön nem kérvényezi a bolt teljes törlését a lemondáskor, akkor a leállást követően egy naptári évig lehetősége van a Felhasználónak kérni a bolt visszaállítását egyszeri 20 000 Ft + Áfa költségért. Ebben az esetben a bolt a régi adatokkal és minden beállítással újra használható, a régen feltöltött termékek és módosítások nem vesznek el, a webshop megkapja az azóta felkerülő frissítéseket. Így a Felhasználó egy éven belül folytathatja gond nélkül e-kereskedelmi tevékenységét. Amennyiben Felhasználó nem kéri külön a bolt törlését, a személyes adatai szintén elérhetők maradnak Szolgáltató rendszerében, Felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul. Ha a Felhasználó nem kéri egy naptári éven belül a bolt visszaállítását, a bolt véglegesen törlésre kerül valamennyi adatával együtt, és többet semmilyen módon nem lesz elérhető, vagy visszaállítható.

A HalasiCégek.hu azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:

Felhasználó az esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik;
60 napot meghaladó vis maior esete.

Szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban – a szerződésszegő félnek címzett ajánlott, tértivevényes levél útján vagy a megrendeléskor vagy regisztráció során megadott emailcímre küldött emailben – történhet.

Felhasználó rendkívüli felmondással élhet,

ha a HalasiCégek.hu anélkül, hogy erre jogosult lenne, megszünteti vagy felfüggeszti a szolgáltatást, vagy indokolatlanul, a piaci és gazdasági körülményekkel nem magyarázható mértékben árat emel.

Ebben az esetben Felhasználó az aktuális előfizetés időarányos díját a HalasiCégek.hu-tól követelheti.

11. Vitás kérdések rendezése

A HalasiCégek.hu-nak és Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

Kelt: Kiskunhalas, 2014. 12. 29.

Hatályba lépés dátuma: 2015. 01. 01.